Wat is de waarde van onderwijs in een onwaardige context?

Een kwalitatieve impactmeting van het onderwijs in de Vlaamse gevangenissen.

Yessica Gheysens

Promotor: Prof. dr. Rudi Roose

Begeleidster: Marie-Lou Libbrecht

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad Master of Science in het sociaal werk Academiejaar: 2023 - 2024 

Abstract

Onderwijs binnen detentie speelt een cruciale rol in de rehabilitatie en re-integratie van gedetineerden, maar de werkelijke impact ervan is nog niet duidelijk in kaart gebracht. Deze masterproef, uitgevoerd in opdracht van Vocvo, richt zich op de evaluatie van bestaande onderwijspraktijken in detentie met als doel beleidsaanpassingen te faciliteren die de effectiviteit van het onderwijsaanbod kunnen verbeteren. Door middel van semigestructureerde (groeps-)interviews bij leerkrachten, gedetineerden, penitentiaire beambten, onderwijscoördinatoren en de Stuurgroep onderwijs aan gedetineerden werd data verzameld en thematisch geanalyseerd.  

Uit het onderzoek blijkt dat de impact van het onderwijs binnen detentie groot en divers is: het beïnvloedt niet alleen de gedetineerden en andere betrokken stakeholders, maar ook de maatschappij. Terwijl het beleid gericht is op het bevorderen van tewerkstellingskansen en het verminderen van recidive, variëren de doelen van het onderwijs per stakeholder. Vocvo's missie om onderwijs te organiseren dat aansluit bij de diverse noden van gedetineerden, vereist een nauwe samenwerking tussen justitiële en onderwijsactoren. Het onderzoek identificeert verschillende uitdagingen, zoals de gevangeniscontext, de digitalisering en de concurrentie met tewerkstelling in detentie, maar ook kansen, zoals de samenwerking met justitiële partners en onderwijspersoneel. Daarnaast bleek dat de huidige evaluatieprocessen beperkt zijn door een gebrek aan gestandaardiseerde formele evaluaties en directe participatie van gedetineerden en andere stakeholders.  

Onze aanbevelingen zijn om impactmetingen gestructureerd uit te voeren met voortdurende dialoog en kritische reflectie. Een inclusievere aanpak kan hierbij zowel de effectiviteit van het onderwijs in detentie verbeteren, als meer aan de behoeften van gedetineerden en andere stakeholders voldoen. Impactmetingen van detentie-onderwijs vereisen een iteratieve en flexibele aanpak, die recht doet aan de complexiteit van de onderwijspraktijken en zorgt voor waardig onderwijs in de detentiecontext. 

Lees hier meer.

Uit
research
Uit