Beleidskader

Beleidsplannen 'onderwijs aan gedetineerden'

Algemeen

Op 1 mei 2015 startte Vocvo met de verderzetting en uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Deze opdracht is vastgelegd in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs (artikelen 72 octies en 49 8°bis). Per legislatuur maakt Vocvo een nieuw beleidsplan op. 

Het beleidsplan “onderwijs aan gedetineerden 2016-2019” kan je hier raadplegen.
Het beleidsplan “onderwijs aan gedetineerden 2020-2024” kan je hier raadplegen. 

De onderwijscoördinatie van Vocvo kadert binnen de visie en het beleidskader van de Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Die is vastgelegd in het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013.

De Vlaamse regering heeft het Vlaamse strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 goedgekeurd. Het nieuwe plan geeft op basis van 5 overheidsbrede en strategische doelstellingen – die aansluiten op het regeerakkoord - aan waar Vlaanderen naartoe wil: een veiligere samenleving door een betere re-integratie, minder recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers. De prioriteiten zijn onderwijs, werk, welzijn, geestelijke gezondheid en wonen. Er wordt maximaal ingezet op de overgang van het leven binnen de muren naar het leven erbuiten evenals op versterkte samenwerking met partners. Verder gaat bijzondere aandacht uit naar bepaalde doelgroepen binnen de gedetineerdenpopulatie, namelijk geradicaliseerden, gedetineerden met psychische problemen (inclusief verslaving), veelplegers en daders van seksueel en intrafamiliaal geweld. Dit strategisch plan is hier terug te vinden.

Een volledig overzicht van het wettelijk kader vind je hier. Meer informatie vind je op de website van Klasbak, netwerk voor educatie in de gevangenis.

Vlaamse leidraad

Wat is de ‘Vlaamse leidraad voor de organisatie van onderwijs in de gevangenissen’? 

  • Het centrale beleid om onderwijsaanbod binnen de Vlaamse en Brusselse gevangenismuren te organiseren;
  • De bijhorende visie;
  • Concrete handvatten om het onderwijsaanbod te organiseren.

Wie stelde de leidraad op?

De ‘stuurgroep onderwijs gedetineerden’ na afstemming met het brede werkveld.

Wat is het doel van de leidraad?

Het doel is om onderwijs binnen de gevangenismuren maximaal te laten renderen. 

Onderwijs verhoogt namelijk de tewerkstellingskansen en dus ook de re-integratiekansen. Uit onderzoek blijkt het volgende:

  • gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus hebben gevolgd, hebben 13% meer kans op tewerkstelling na vrijlating, tegenover gedetineerden die geen onderwijs volgden
  • én ze hebben 43% minder kans om te recidiveren. 

Het ‘Strategisch plan hulp- en dienstverlening 2020-2025’ stelt dan ook expliciet om blijvend te investeren in onderwijs binnen de gevangenismuren. 

Waar vind je de leidraad?

Download de ‘Vlaamse leidraad voor de organisatie van onderwijs in de gevangenissen’.

Bekijk het webinar met een mondelinge toelichting bij de leidraad:

Uit