Opleidingen VOCVO - detail

Trefdag Geletterdheid op het werk, w@ is d@? Brussel, vrijdag 8 november 2019 - VOLZET

Verduidelijking

Het Departement Onderwijs en Vorming en het Vlaamse Ondersteuningscentrum Volwassenenonderwijs (Vocvo) inspireren je op de trefdag ‘Geletterdheid op het werk, w@ is d@?’. Je ontdekt tijdens deze trefdag goede praktijk voorbeelden en achtergrondinformatie over het versterken van laaggeletterde volwassenen op de werkvloer of in een traject naar werk. 

Samen met onder meer het Departement Werk en Sociale Economie, Netwerk Basiseducatie, VDAB, SERV, EPALE, VVSG en de sociale partners brengt deze trefdag mensen uit het domein van het volwassenenonderwijs en het domein werk samen. 

Lesgevers uit de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs, sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, VDAB medewerkers, medewerkers van steden en gemeenten, ... kunnen op deze trefdag kennis maken met het versterken van basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling en netwerking. 

Programma

Overzicht programma

9.00 uur Onthaal met koffie
9.30 uur Verwelkoming en toelichting
9.45 uur Het belang van geletterdheid en digitale competenties op de werkvloer
° Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) - Mieke Valcke
° Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) - Arnold Devreese 
11.30 uur Pitches - Ronde 1
12.00 uur Pitches - Ronde 2
12.30 uur Lunch
13.30 uur Voorstelling webmodule Geletterdheid door VDAB - Bert Vanaken
Wablieft over het belang van klare taal op de werkvloer - Farida Barki
14.30 uur Workshops - Ronde 1
15.15 uur Workshops - Ronde 2
16.00 uur Slot

Pitches - Ronde 1 en Ronde 2

Pitch 1 - Unigo: leren online solliciteren

Unigo staat voor een buurtgerichte aanpak, steeds op maat, waarbij digitale inclusie als motor geldt voor sociale cohesie.
We zetten hiervoor in op laagdrempelige locaties in openbare ruimtes of buurthuizen, om digitale vaardigheden aan te leren en sociaal weefsel te creëren. 
We gaan voor ons aanbod (via asset based community development) uit van de ‘goesting’ van die personen en vanuit de gedachte dat de beoogde oplossing reeds aanwezig is.

Pitch 2 - Breed en geïntegreerd werken bij VDAB

• Hoe know-how, materiaal en infrastructuur bij VDAB ons de kans geeft om met cursisten (individueel of in groep) te werken aan wiskundevragen en wiskundenoden...
• Hoe het werken aan taalvaardigheden een voorwaarde en een noodzaak is om dit te kunnen doen… 
• Hoe het integreren van ICT-vaardigheden een meerwaarde kan zijn in dit proces…
• Hoe ondersteuning/coaching op maat in de leeromgeving van de cursisten, op het moment dat de nood er is,  positief ervaren wordt en de slaagkansen van de cursist verhoogt…

Pitch 3 - Project Aand'werk:  Analfabete  Anderstaligen aan het werk

VDAB heeft een groot aanbod wat opleiding en bemiddeling naar werk voor anderstaligen betreft. Toch is er een groep werkzoekenden die, vooral omwille van zeer beperkte geletterdheid hiervoor niet in aanmerking komt: de anderstalige niet-, anders-, of laaggeletterde werkzoekenden (= alfa’s).

Alfa’s hebben dikwijls de motivatie en competenties die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, maar vinden toch hun weg niet naar de werkgever. De drempel is te hoog en zij hebben extra ondersteuning nodig om eerste contacten te leggen, zich op een positieve manier voor te stellen, en een werkgever te overtuigen hen ‘een kans’ te geven. Daarom hebben we een project ontwikkeld ‘op maat’ van deze werkzoekenden: AAND’werk.

AAND’werk is een intensieve cursus werkgericht Nederlands  +  sollicitatietraining  + jobhunting/jobcoaching met veel aandacht voor individuele begeleiding (bijvoorbeeld individuele  oefengesprekken in de namiddag, bedrijfsbezoek,…).

Pitch 4 - Vlotter & CBE Open School, het verhaal van (h)echt samenwerken.

‘Overweg kunnen met een tablet of smartphone’: dat was de vraag van Vlotter, een sociale onderneming in Boom. De samenwerking tussen Vlotter en CBE Open School werd een toonbeeld van overleg, afstemming, goesting krijgen in meer en écht samenwerken.
Of hoe het bedrijfsbelang hand in hand ging met persoonlijke groei.
Je hoort hier wat laaggeletterden in hun mars hebben als je ze de juiste kans geeft.

Pitch 5 - Eerste Hulp Bij Ongeletterdheid: case Mowi

Mowi is een visvijver aan culturen en nationaliteiten. Mowi wil dat alle medewerkers zich een aantal basisbegrippen in het Nederlands eigen maken. Zo zorgen we voor een betere samenwerking op de productievloer en gaat elke medewerker naar huis met meer voldoening én zonder arbeidsongeval. Wij willen dat alle medewerkers, hoe divers ook, zich happy@mowi voelen in hun job.

Pitch 6 - Geletterdheid binnen Loopbaanbegeleiding en Diversiteit: ABVV 

Een korte pitch rond de toegankelijkheid van onze werkingen m.b.t. laaggeletterdheid. 

• Judy (loopbaanbegeleiding) focust op de algemene toegankelijkheid van de dienst voor (individuele) laaggeletterden.
• Saar (diversiteit) licht aan de hand van een concreet voorbeeld toe hoe ABVV kan zorgen voor toegankelijkheid voor een collectief van werknemers. 

In de sociale economie is een (redelijk technische) vragenlijst over werkbaarheid opgemaakt. Deze werd door een diversiteitsconsulent naar toegankelijk Nederlands vertaald om ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten rond dit thema.

Pitch 7 - Begeleiding Facilitair Bedrijf door Brusselleer

Het Brusselse Centrum voor Basiseducatie Brusselleer begeleidt sinds augustus 2019 een opleider van het Vlaams Facilitair Bedrijf, het kenniscentrum voor facilitair management. De opleider coacht medewerkers van de Vlaamse overheid die hun laaggeletterd poetspersoneel op weg helpen met de apps Vlimpers en It’s me. Verneem tijdens deze sessie hoe basiseducatie deze begeleiding aanpakt.

Pitch 8 - Vindplaatsgerichte ACV projecten “samen drempels verlagen” 

  • Dit komt in de plaats van  het eerder aangekondigde "Sectorfondsen".  LET OP: op het inschrijvingsformulier heet deze Pitch 8 nog altijd Sectorfondsen.

Vanuit ACV zijn we niet alleen via ons werk in de ondernemingen en ons bijblijfproject (Focus op Talent) actief aan de slag met geletterdheid. Ook via onze regionale werkingen worden doelgroepen ondersteund door gerichte acties en projecten.

We geloven hierbij sterk in het outreachend werken, dichtbij de mensen die ons het meest nodig hebben. Een zeer schoon praktijkvoorbeeld is hier een werking in de regio Zele, waarbij mensen op weg geholpen naar werk met aandacht voor zowel digitale als talige geletterdheid. In de afgelopen 10 jaar ontstonden vanuit de verenigingen ACV Zele en De Schooltas verschillende initiatieven als antwoord op de noden van verschillende doelgroepen: schoolverlaters, werkzoekenden, nieuwkomers, leerlingen, studenten, werkgevers,….We zullen stilstaan bij de volgende projecten: jobwinkel- vacaturebeurs, GPS naar werk, huistaakbegeleiding, techniekacademie, Nederlands voor anderstalige ouders als op stap naar werk,…

De grote sterkte van deze projecten is dat deze van onderuit ontstaan zijn en uitgebouwd/ ondersteunt worden door vrijwilligers.

Verneem tijdens onze pitch hoe we samen met vrijwilligers dit waar maakten en wat de resultaten zijn.

 

Workshops - Ronde 1 en Ronde 2

Workshop 1 - Project GOMAD, met CBE en VDAB

Project Gomad is een opleidingstraject voor laaggeletterde anderstaligen dat tot stand kwam in een samenwerking tussen het bedrijf Gomad, CBE en VDAB. Gedurende 8 weken werden 11 laaggeletterde anderstaligen opgeleid tot productiemedewerker in de voedingsindustrie waarvan er nadien 7 met een IBO zijn gestart. Het traject bestond uit een Vakspecifieke module Nederlands (VDAB), uitgewerkt op maat van de doelgroep en het bedrijf. 

Opleiding op de werkvloer (instructeur van Gomad)  en functioneel Nederlands (CBE).

Workshop 2 - Alfa naar werk

Vanuit regionale job noden startten in West-Vlaanderen een aantal Alfa naar werk-projecten. Deze zijn telkens een samenwerking tussen VDAB (beroepsopleiding), een sectorfonds (Eduplus voor groen, Alimento voor voeding), Mentor VZW (sollicitatietraining en arbeidsattitudes) en CBE Open School. Dit schooljaar start ook een opleiding Alfa naar werk - horeca in de provincie volgens een gelijkaardig stramien.

De belangrijke rol van CBE hierin:

Cursisten klaarstomen voor een VDAB opleiding in 20 lesmomenten:

• Hen leren omgaan met veiligheid, pictogrammen en symbolen.
• Op een speelse, functionele manier de jobgerelateerde woordenschat aanleren.
• De cursisten kennis laten maken met de West-Vlaamse arbeidsethiek en hen voorbereiden op de eerste stappen naar de arbeidsmarkt. 

In deze workshop krijg je de kapstok gepresenteerd om zelf aan de slag te gaan met een geïntegreerd traject naar werk voor zeer laaggeletterde anderstalige cursisten.

Workshop 3 - ACT: de zoektool naar talent

ACT werd ontwikkeld om (anderstalige) kandidaten voor kort- en ongeschoolde arbeid te assessen. ACT meet 14 basiscompetenties die werkgevers belangrijk vinden om te functioneren op de werkvloer. Denk hierbij aan samenwerken, nauwkeurig werken, omgaan met onverwachte wendingen, communicatievaardigheden, ….  
ACT brengt deze competenties in kaart via doe-opdrachten.

Workshop 4 - Taalprofiel voor de job: VDAB

Welk taalniveau heeft een anderstalige nodig om een bepaalde job uit te oefenen? 
Hoe meten we taaldrempels en creëren we taalkansen in een bedrijf of organisatie? 
Een taalprofiel op maat biedt antwoorden op deze vragen en vormt een uitstekend vertrekpunt voor een breder taalbeleid. 
In deze workshop krijgt de deelnemer een diepgaande kijk op deze methodiek.

Workshop 5 - Allemaal Digitaal

Allemaal Digitaal: elke medewerker van Stad Gent mee in het digitale verhaal.
Met het project Allemaal Digitaal steekt Stad Gent als werkgever de hand in eigen boezem. Dit e-inclusie project zorgt ervoor dat medewerkers zonder eigen werk-pc niet uit de boot vallen door digitalisering. Want ook bij medewerkers die weinig aan de computer werken, wordt het werk steeds meer digitaal.
Tijdens deze workshop stelt projectleider Sara Van Damme de projectaanpak van Allemaal Digitaal voor waarbij geïntegreerd wordt ingezet op toegang, vaardigheden, ondersteuning, werkcultuur en communicatie. Een inspirerend verhaal over het belang van aandacht voor het menselijk en levenslang leren bij digitalisering en verandering.

Workshop 6 - JOBstap!: niet-gealfabetiseerden op weg naar de arbeidsmarkt

Het ESF-project JOBstap! is erop gericht om niet-gealfabetiseerde anderstaligen meer perspectief te bieden op de arbeidsmarkt, en de kloof tussen de doelgroep en de arbeidsmarkt te verkleinen. De dienstverlening is een niet-formeel aanvullend aanbod dat uitgaat van de sterktes van deelnemers. In een lerend netwerk verwerven de deelnemers arbeidsmarktcompetenties en leren ze hun leerproces meer in eigen handen nemen.

Workshop 7 - VVSG "Bouwstenen voor de buitenschoolse kinderopvang" en Basiseducatie op de werkvloer: hoe zit dat? 

We leggen uit hoe de samenwerking tussen Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek en een buitenschoolse kinderopvang in Koksijde tot stand kwam en delen onze ervaring. We doen graag uit de doeken hoe we tot de samenwerking kwamen, hoe we de inhoud bepaalden, de concrete aanpak en methodiek, de knelpunten en succesfactoren, …

Workshop 8 - Online oefenmateriaal: een sprong voorwaarts voor mensen die een zetje nodig hebben

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl illustreert hoe online oefenmaterialen basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk kunnen versterken. Er zijn diverse licentiehouders in de context van werk, zoals bijvoorbeeld SW-bedrijven, uitzendbureaus, werkpleinen.

• Om welke materialen gaat het? 
• Hoe werk je ermee?
• Hoe kun je begeleiden? 
• Wat is er voor nodig? 

De nieuwe artikelenreeks 'Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren' krijgt ook de nodige aandacht in deze workshop. 

Doelgroep

  • Mensen uit het domein van het volwassenenonderwijs én het domein werk samen en inspireert hen.
  • Lesgevers uit de Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, VDAB medewerkers,...

Tijdsinvestering deelnemers

  • vrijdag 8 november 2019 van 9.00 tot 16.00 uur (broodjesmaaltijd inbegrepen)
    • 2 dagdelen

Hoe inschrijven?

Via de inschrijvingstool van de Vlaamse Overheid 

Locatie

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 1000 Brussel [Google Maps]

Wanneer

Locatie

Brussel, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 1000 Brussel 

Prijs per deelnemer

Gratis

Inschrijving tot

30-09-2019

Als u zich wenst in te schrijven voor deze opleiding, moet u zich rechts bovenaan inloggen of registreren.