Onze werking

                                        'wie een schooldeur opent, sluit een gevangenis'  - Victor Hugo

Wat doen wij concreet in de gevangenis?

Vocvo coördineert het onderwijs aan gedetineerden in de 17 gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Dit is onze opdracht.

 • Coördinatie en ondersteuning van de aanbodverstrekkers bij
  • de uitbouw van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden
  • de coördinatie van het detecteren van onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden
  • de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden
 • Optreden als intermediair aanspreekpunt tussen de onderwijsverstrekkers, de gevangenisdirecties en de beleidscoördinatoren van de Afdeling Welzijn en Samenleving.
 • De ondersteuning van de onderwijscoördinatoren in de gevangenis bij enerzijds de uitbouw van een behoeftedekkend en aangepast aanbod voor onderwijs aan gedetineerden en anderzijds de coördinatie van het onderwijsaanbod in de uitvoering van het Strategisch Plan Hulp-en Dienstverlening aan gedetineerden.

Jaarlijks rapporteert Vocvo aan de overheid over de uitvoering van de opdracht. De jaarverslaggeving is hier terug te vinden:

Onze partners

Om onze opdracht te realiseren, werken we samen met heel wat partners:

 • Onderwijspartners:
  • Centra voor volwassenenonderwijs
  • Centra voor basiseducatie
  • Agentschap Integratie en inburgering, Atlas, In-Gent en Huis van het Nederlands Brussel
  • Examencommissie secundair onderwijs
  • Vlaamse Universiteiten en Hogescholen
  • Andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers
 • De Agentschap Justitie & handhaving en de beleidscoördinatoren
 • De Vlaamse partners binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zoals De Rode Antraciet, VDAB, CAW, ...
 • Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen en de gevangenisdirecties

Onze werking

Om onze opdracht uit te voeren hebben we in elke gevangenis in Vlaanderen en Brussel een onderwijscoördinator. De onderwijscoördinatoren geven zelf geen les, dit is de opdracht van de aanbodverstrekkers. De onderwijscoördinatoren zorgen wel voor:

 • de uitbouw van het aanbod

 • de contacten met de scholen

 • de planning in de gevangenis

 • (coördinatie van) administratie

 • bekendmaking van het aanbod bij de gedetineerden

 • screening en begeleiding van gedetineerden

 • knelpunten aanpakken

 • ...

In totaal zijn er twaalf (voltijdse en deeltijdse) onderwijscoördinatoren in dienst bij Vocvo.

Uit
Downloads
Uit