ESF project - Learning Inside Out (LIO)

LIO Update

In november 2017 ging het ESF-project “Learning Inside Out “ (LIO) van start. De leerloopbaanbegeleiders maken de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. Dit in nauwe samenwerking met de onderwijscoördinatoren van Vocvo en met de ondersteuning van de FOD Justitie.
 
Intussen zijn we bijna 2 jaar verder... Met trots draagt het project sinds oktober 2018 de titel van ‘ESF ambassadeur’. Ook met trots kunnen we melden dat de verlenging van het project tot eind 2021 door ESF werd goedgekeurd: LIO 2.0 is een feit! Dit betekent enerzijds een continuering van de werking van Leerwinkel West-Vlaanderen in de gevangenissen Ieper, Ruiselede en Brugge. Anderzijds gaat het ook om een uitbreiding naar de vier gevangenissen in Oost-Vlaanderen. De Stap Leerwinkel Oost-Vlaanderen zal hun dienstverlening toegankelijk maken voor de gedetineerden in de gevangenissen Gent, Oudenaarde, Beveren en Dendermonde. Dit ook met de ondersteuning van de FOD Justitie én het netwerk voor educatie in de gevangenis: Klasbak vzw.
 
We geven u graag een tussentijdse stand van zaken van het huidige LIO project. In totaal werden er over de drie gevangenissen 283 gedetineerden via het project bereikt. Concreet gaat het om 177 begeleidingstrajecten en 105 informatievragen. De begeleidingstrajecten omvatten intake, oriëntering en opvolging van leertrajecten. Bij de informatievragen gaat het om eenmalige contacten waarbij informatie over een bepaalde leervraag wordt verstrekt. Met deze cijfers hebben we de doelstelling van 150 begeleidingstrajecten bereikt en benaderen we de vooropgestelde 120 informatievragen. De cijfers bevestigen de nood aan leerloopbaanbegeleiding in de gevangenissen. Uniek aan het project is de opvolging van de leertrajecten na detentie. Zo zijn er sinds de start 4 cliënten in vrijheid gesteld. Eén persoon wordt verder begeleid door de reguliere werking van Leerwinkel en is gestart met enkele modules uit de opleiding computeroperator binnen het secundair volwassenenonderwijs. De andere persoon is gestart met een IBO-contract binnen de kinderopvang en wordt verder opgevolgd door de reguliere werking van VDAB. De derde cliënt heeft in de gevangenis van Ruiselede kennisgemaakt met het “talentenportfolio” van de Leerwinkel en wordt nu verder vanuit de reguliere werking opgevolgd. De laatste werd na vrijlating ook verder opgevolgd door Leerwinkel en is intussen gestart met de opleiding tot keukenmedewerker (VORK) via vzw mentor.
 
Via LIO worden vooral laaggeschoolde gedetineerden bereikt. Het gaat om 81% van het totaal aantal cliënten. Daarnaast zien we ook dat ook de vrouwelijke gedetineerden, ondanks hun beperkte vertegenwoordiging, ook effectief worden bereikt. Een hiaat in het project is het gebrek aan dienstverlening voor gedetineerden die niet over verblijfsrecht beschikken. Hierdoor zien we dat er maar een beperkt aantal anderstaligen zich via LIO aanmelden, terwijl dit nochtans een grote groep betreft binnen de gevangenispopulatie. 
LIO legt op gedetailleerde wijze leernoden en leervragen bloot en biedt concrete input voor de organisatie van het onderwijsaanbod in de drie diverse gevangenissen. Voor de gevangenissen Ieper en Ruiselede worden momenteel de mogelijkheden verkend om een opleiding Aanvullende Algemene Vorming via gecombineerd onderwijs aan te bieden. Er is in de gevangenis Brugge een open leercentrum opgestart dat specifieke ondersteuning biedt voor gedetineerden die via de Examencommissie studeren.
 
En ook nog dit:
  • In het voorjaar 2019 heeft een masterstudent Criminologie (VUB) een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van leerloopbaanbegeleiding binnen detentie. Het onderzoek concludeert dat leerloopbaanbegeleiding heel wat drempels wegneemt zoals kennis over het opleidingsaanbod, ondersteuning bij het studeren en aanvullend studiemateriaal, nood aan motiverende coaching en nood aan opvolging na detentie. Toch blijven er een aantal drempels aanwezig, zoals het gebrek aan financiële middelen, de afwezigheid van een leerplatform en onduidelijkheid over uitgangsvergunning om een opleiding te kunnen volgen.
  • In juni 2019 werd het LIO-project voorgesteld in Dublin op de conferentie van EPEA, the European Prison Education Association.
  • In juni 2019 werden de ESF ambassadeurs, waaronder LIO, in beeld gebracht op Kanaal Z. Hier is het filmpje terug te vinden.
  • Op vrijdag 18 oktober is er de studiedag LIO in het VAC Gent. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met de andere Leerwinkels in Vlaanderen. 
 
 

Een project van:

 
In samenwerking met:
 
 

Met de steun van:

 
 
 
 
 
 

Bijdrage vanuit Europees Sociaal Fonds: 122.812,64 euro

Bijdrage vanuit Vlaams Cofinancieringsfonds: 122.812,64 euro